Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete

Om du gör allt rätt går det snabbt att slutföra ett helt uppsatsarbete. Problemet är att eleverna trasslar till det för sig. Fokuserar på fel saker. Gör det så förbaskat komplicerat och svårt i onödan.

 

Låt mig därför visa hur du påbörjar och slutför ett helt godkänt arbete på en vecka.

 

 

Vad krävs för godkänd uppsats? Använd exempeluppsats!

För det första tar jag reda på exakt vad institutionen förväntar sig av en godkänd uppsats. Jag gör det genom att läsa studievägledningen (inte så viktigt; det räcker med att jag vet minst antal förväntade ord. Resten är likvärdigt för i princip alla uppsatser) och genom att granska två eller tre nyligen godkända studier som presenterats på institutionen.

 

En väg är att gå via den avancerade sökningen på uppsatser.se. Ibland kan du även gå via Google Scholar och söka på nyckelord.

 

Obs! Det här är ett viktigt moment. Måste veta exakt vad institutionen förväntar sig av ditt arbete. Det tar 1-2 timmar men kan bespara dig veckor av arbete, genom att du prickar rätt från början.

 

Förbrukad tid: 2 timmar

 

 

Skriva kapitlet om tidigare forskning

Sedan skapar jag grunden och ryggraden i arbetet, nämligen kapitlet för tidigare forskning. (Redan här brukar nybörjarstudenten strula till det för sig genom att snudd på hoppa över det momentet.)

 

Låt oss säga att jag känner till forskningsfrågorna eller syftet med studien. Jag använder sedan Google Scholar (scholar.google.com) för att filtrera fram 7-10 relevanta forskningsartiklar, max 10 år gamla. Och använder dessa artiklar för att skapa kapitlet om tidigare forskning.

 

Obs! Det är det första jag gör i en ny uppsats.

 

I detta kapitel kontrasterar jag forskningsartiklarna med varandra. Om uppsatsen redan har tre väl utformade forskningsfrågor, strukturerar jag forskningskapitlet kring dessa tre forskningsfrågor.

 

Håller ihop allting riktigt tight! (”Stringens”, som din examinator skulle sagt.)

 

Ett sätt att göra detta är att du formulerar en underrubrik för varje forskningsfråga. På det sättet håller arbetet ihop ordentligt i strukturen.

 

I denna process använder jag en Word-fil för uppsatsen och en annan fil för referenslistan. På det sättet behöver jag inte bläddra upp och ner när jag lägger till ny källa.

 

När du färdigställt detta kapitel får du en bild av forskningsläget inom ditt forskningsfält. Det låter dig se vilka forskningsmetoder som är idealiska för ditt arbete.

 

Val av forskningsmetod för examensarbetet

Ibland lånar jag en forskningsmetod från en av artikelkällorna (vanligtvis semistrukturerade intervjuer eller litteraturstudie). Vid andra tillfällen förväntar sig eleven en viss metod; då föreslår jag att studenten på något sätt väljer matchande källor, tex genom att välja artiklar baserade på kvantitativ metod om uppsatsen ska baseras på kvant.

 

Efter att kapitlet om tidigare forskning färdigställts vet jag nästan exakt hur arbetet kommer att se ut, från början till slut. I mitt huvud är uppsatsen redan klar! Med utrymme för mindre justeringar, om transkriberingen från intervjuerna kommer avvika från det förväntade.

 

Klicka vidare för att fortsätta läsa om att skriva om uppsatsens inledning och bakgrund.

Leave a comment

Your email address will not be published.