Formulera examensarbetets metodkapitel (dag två)

Efter att ha skrivit kapitlet för tidigare forskning och uppsatsens inledning och bakgrund kan du skapa metodkapitlet. Att skriva metodkapitlet är en snabb process om du har vana. Anledningen är att metodkapitel är mycket snarlika varandra i olika uppsatser, oavsett ämne och lärosäte. Det blir därför ren rutin för de som sedan tidigare formulerat några sådana kapitel.

 

Vanligt misstag vid uppsatsskrivande

Ett vanligt misstag bland studenterna är att de slösar bort en massa tid genom att irra in sig i en rad generella metodteoretiska argument. I själva verket räcker med att inleda metodkapitlet med en kort mening om den metod du ska välja, tex ”Denna uppsats baseras på kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, som utarbetats enligt Brymans (2011) föreslagna tillvägagångssätt”.

 

Sen använda 1-2 meningar till att förklara varför du valde kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. (Du ville ha djup och nyans eftersom avsikten var att undersöka individers unika uppfattningar, snarare än generera kvantitativa data som skulle ha blivit alltför ytliga för att besvara uppsatsens frågeställningar.)

 

Skriva intervjufrågor för uppsatsen

Om studien baseras på kvalitativa intervjuer skapar du även intervjufrågor i en bilaga. Se till att formulera intervjufrågor som är så enkla som möjligt för respondenten att förstå och besvara. Frågor som får respondenten att förklara och utarbeta svaren. Frågorna får inte vara för ledande eller av ja-eller-nej karaktär, vid kvalitativ metod.

 

Använda exempeluppsats

För att vara säker på att uppsatsarbetet överensstämmer med institutionens förväntningar, jämför jag den återigen med exempeluppsatsen som redan godkänts av institutionen.

 

Till exempel kontrollerar jag exempeluppsatsen för att se vilka förväntningar institutionen har på forskningsetiska överväganden/ställningstaganden, validitet och reliabilitet, generaliserbarhet och hur mycket jag behöver gräva ner mig i var och en av dessa aspekter.

 

Kvalitativa forskningsmetoder vid uppsatsskrivande

Förutom intervjuer finns naturligtvis andra kvalitativa forskningsmetoder tillgängliga, som observationer, enkätfrågor med öppna svar och diskursanalys. När det gäller diskursanalys rekommenderar jag vanligtvis att i stället utgå från tematisk analys.

 

En tematisk analys är snarlik en diskursanalys, men är enklare att genomföra: Skapa enkelt några teman (3-5 st.) och strukturera resultat och analys utifrån dessa teman.

 

Tematisering

Hur skapar du teman? Ett sätt är att låta varje forskningsfråga fungera som tema, ett annat är att skapa teman från innehållet i intervjusvar, observationer eller insamlade litteraturdata.

 

Du kan också skapa teman utifrån kapitlet om tidigare forskning. Detta sätt är mindre vanligt, men många samhällsvetenskapliga institutioner accepterar det som en legitim metod. (Jag har aldrig varit med om att arbeta på det sättet och inte få godkänt.)

 

Efter att ha avslutat detta kapitel går jag igenom övriga kapitel jag genomförde dagen innan och ser till att alla delar av arbetet håller ihop. Allt måste hålla ihop!

 

Förbrukad tid: Max en heldag.

 

Tips: Var ytterst enkel och tydlig när du beskriver tillvägagångssätt för datainsamling och dataanalys.  Handledaren och examinatorn vill omedelbart förstå exakt hur du genomförde ditt arbete, steg för steg. Berätta i kronologiska tidssteg. Om något steg är oklart för läsaren kommer din handledare att föreslå justeringar.

 

Klicka och läs om att skriva uppsatsens resultat och analys.

Leave a comment

Your email address will not be published.