Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Nu antar jag att du är klar med examensarbetets kapitel för resultat och analys? Då är det naturliga steget att ge sig i kast med kapitlet för resultat- och metoddiskussion.

 

Uppsatsens diskussionskapitel

Diskussionen som följer på resultat- och analyskapitlet utgörs vanligtvis av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Vissa institutioner förväntar sig däremot enbart en resultatdiskussion. Återigen är det här viktigt att du noga studerar (minst) en exempeluppsats som fått godkänt på ditt lärosäte.

 

Resultatdiskussion

Att diskutera resultatet kan vara mycket enkelt om du gör så här: Du inleder kapitlet genom att sammanfatta resultatet (1-3 meningar per frågeställning). För varje frågeställning drar du sedan en mer övergripande parallell till en vetenskaplig källa du nämnde i uppsatsens inledningskapitel (inte kapitlet för teori eller tidigare forskning). 1-2 källor räcker.

 

På det sättet betar du snabbt av varje frågeställning, där du använder 2-3 meningar per fråga.

 

Efter att du utifrån varje frågeställning avslutat sammanfattningen av resultatet kan du försöka plocka fram en övergripande trend för hela ditt arbete, om du hittar det. Om du inte hittar en övergripande trend är det ingen fara och kan hoppa över det momentet.

 

Poängtera sedan hur uppsatsen bidragit till det studerade forskningsfältet. Eventuellt kan du även kort kommentera uppsatsens samhällsbidrag (1-3 meningar).

 

Uppsatsarbetets metoddiskussion

Här kan du diskutera uppsatsens metod samt vetenskapliga styrkor och svagheter.

 

Reglerna för att diskutera examensarbetets metod varierar från institution till institution. Normalt diskuterar du metodologiska styrkor och svagheter utifrån hur du genomförde din uppsats. Vad var enkelt och svårt i ditt arbete? Beskriv det, kort och enkelt.

 

Många studenter försöker dölja uppsatsens svagheter och endast betona styrkorna. Undvik gärna det. Diskussionen blir mer trovärdig om du även diskuterar några metodologiska svagheter i det arbete du gjort.

 

Trots att det är en avslutande diskussion måste du hålla din text tight (stringent) och med resonemang som håller ihop. Tappa inte röda tråden bara för att uppsatsen börjar ta slut, utan håll ut hela vägen till mållinjen!

 

Fler tips för att diskutera uppsatsens metod

Du kan till exempel peka på styrkor och svagheter i din materialinsamling, urvalets storlek och demografiska sammansättning av intervjupersonerna. Du kan diskutera artikelkällorna du använde med avseende på deras vetenskapliga kvalitet och hur relevanta de verkligen var i förhållande till ditt resultat och dina frågeställningar.

 

Det går även att diskutera forskningsfältet utifrån om det verkar vara välbeforskat eller inte, samt hur din uppsats bidrar till detta forskningsfält.

 

Du kan utveckla några ytterligare argument om uppsatsens validitet, reliabilitet och eventuellt även resultatets generaliserbarhet. Om du inte redan gjort det i metodkapitlet. Om du redan behandlat detta i metodkapitlet tar du inte upp det igen i diskussionskapitlet, eftersom det skulle bli upprepning.

 

Diskutera forskningsetiska ställningstaganden

I vissa fall kan etiska överväganden diskuteras, vilket är mer vanligt i vård- och omvårdnadsvetenskapliga uppsatser. Du kan till exempel diskutera hur väl intervjupersonernas integritet skyddades. Var det t.ex. svårt eller enkelt att säkerställa forskningsdeltagarnas skyddade integritet under arbetets gång?

 

I uppsatser baserade på kvalitativ metod är det även mycket vanligt att ta upp förförståelser och att resultatet i slutändan måste vila på dina subjektiva tolkningar snarare än på objektiva iakttagelser.

 

Om du är en riktig fingerpruttare på tangentbordet med känsla för vetenskapligt tänkande kan du ordna en godkänd metoddiskussion på ett par timmar.

 

 

Kapitel för slutsats och sammanfattning

I slutsatsen avslutar jag helt enkelt uppsatsen genom att kort rada upp de mest centrala resultaten som sammanfattats i föregående diskussionskapitel. Eventuellt presenterar jag även någon övergripande trend som arbetet lyft fram. Ger sedan förslag för framtida forskning (1-3 meningar).

 

Uppsatsens sammanfattning och abstract

För att skapa ett abstrakt kopierar jag uppsatsens slutsats, placerar i abstract och skriver om den en aning. Jag kan också kopiera syftesförklaringen och lägga in i den första delen av abstract. Den vägen ordnar du abstract på max 30 minuter.

 

Om du även måste ha ett abstract på engelska slänger du in den svenska texten i Google Translate och får en engelsk text som är snudd på perfekt. Klart på 30 sekunder. Voilá!

 

Förbrukad tid för diskussionskapitel, slutsatser och abstract: 1 – 1,5 dag.

 

Ta uppsatsen till godkänt

Slutligen är det dags att polera arbetet och se till att uppsatsen får godkänt. Först läsa hela uppsatsen från början till slut och se till att argumenten håller ihop. Ta bort allt onödigt i texten som inte direkt ansluter till forskningsfrågorna, och göra språket så enkelt och lättförståeligt som möjligt.

 

Sedan kontrollera att referenslistan är perfekt. Varje jäkla komma ska vara på rätt plats. Kursivera titeln i böcker och kursivera inte titeln i vetenskapliga artiklar. I de vetenskapliga artiklarna kursiverar du istället den vetenskapliga journalens namn.

 

Sedan ta bort referenser som inte nämns i uppsatsen. Gör det genom att kopiera namnet på den första författaren i referenslistan och klistra in den i Word-sökrutan. På så sätt syns var källan nämns i uppsatsen där du kan kontrollera att referensangivelserna i den löpande texten är korrekta.

 

Efter det kontrollera att källorna i texten återfinns i referenslistan/källförteckningen. Kopiera namnet i varje referensangivelse och placera det i Word-sökrutan, samt kontrollera att det förekommer i såväl löpande text som i referenslista.

 

Allra sist scrolla igenom hela arbetet och kontrollera att all text har samma format, att rubrikerna och underrubrikerna är i ordning, att uppsatsen ger en känsla av kvalitet, samt ser till att uppdatera innehållsförteckningen. Klart!

 

Tid för att färdigställa uppsatsen

Tidsåtgång för hela uppsatsen: 4-5 dagar.

Antal sessioner per dag: 3

Antal timmar per session: 3

Träning, sociala aktiviteter och ha kul varje dag: 2 ggr 1 timme per dag, mellan varje session.

 

Här krävs fokus och disciplin. High performance!

 

Procedur för att få uppsatsen godkänd

Uppsatsen skickas in till handledaren eller i undantagsfall (om studenten har tur) direkt till examinatorn som ger feedback i handledarens ställe.

 

Varför är det tur om examinatorn ser på din uppsats och föreslår eventuella ändringar? Anledningen är, återigen, att du vill in i lärarens huvud och veta exakt vad som förväntas. Handledarens åsikt kanske skiljer sig från handledarens.

 

Vanligtvis krävs några mindre justeringar som korrigeras och återsänds till handledaren, som sedan vidarebefordrar din studie till examinatorn.

 

I vissa fall krävs ytterligare några enstaka mindre justeringar i en andra justeringsomgång. Därefter godkänner examinatorn din uppsats.

 

Jag mår bra inombords eftersom jag ser att du får examen och ett bättre liv. Lärosätet får sina statliga anslag. Alla sparar tid. Världen som helhet växer snabbare.

 

Vill du ta genvägar genom att betala för spökskrivare? Läs om för- och nackdelarna med detta, och etiska ställningstaganden.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.